بافر تایر هوا

مکانیسم حامل چرخ دنده سیاره باعث می شود راندمان انتقال و ظرفیت بار بالایی داشته باشد.
دقت ضرب ± 5.
همراه با دو سبک نوار واکنش.
3. نسبت ضرب گشتاور 1: 5 ، به طوری که زمان و تلاش بیشتری داشته باشید.


View:
ضرب گشتاور

ضرب گشتاور

ضرب گشتاور

ضرب گشتاور

ضرب گشتاور

ضرب گشتاور

ضرب گشتاور

ضرب گشتاور