جدید: 3 مکانیزم چکش فکی

مکانیزم جدید چکش 3 فکی

ارزش تورگ بالاتر با تاثیر متعادل در سفت کردن مفاصل سخت
سر و صدای کم در حین کار
سطوح ارتعاش پایین تر، خستگی اپراتور را کاهش می دهد

تلاش کم در حین کار، ابزار را بادوام و قابل اطمینان می کند

3-jaw-hammer-resize.pngab-4003.jpg


2022-09-08